نمونه سئوالات حل شده سی شارپ

4,800 تومان

۲۶ نمونه از مسائل سی شارپ با راه حل آن ارائه میگردد

 • از عدد ۱۰۰ تا ۲ را نزولی روی مونیتور چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت از ورودی دریافت کند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟
 •        برنامهای بنویسید که طول و عرض مستطیل را از ورودی دریافت کند، سپس مساحت و محیط آن را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که سه عدد b ،a و c را از ورودی دریافت کند و معین کند که با این سه عدد میتوان یک مثلث ساخت یا خیر؟ توضیح: سه ضلع در صورتی میتوانند تشکیل مثلث دهند که مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگتر باشد .

به عنوان مثال سه عدد ۳، ۵، ۱۰ نمیتوانند اضلاع یک مثلث باشند زیرا رابطه زیر برقرار نیست:

 ۳+۵>10

 • فرض کنید در روز R ام از ماه شماره M هستیم. برنامهای بنویسید که R و M را سوال و معین کند در چندمین روز سال هستیم) .R و M اعداد صحیح هستند(
 • برنامهای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

توضیح: اََسکی (ASCII) مخفف American Standard Code for Information Interchange  یک رمز نگاری نویسه (Character Encoding) بر اساس الفبای انگلیسی است. کدهای اسکی در کامپیوترها، وسایل ارتباطی و هر وسیله دیگری که با متن سروکار دارد، برای نمایش متون استفاده میشوند.

 • از ۱۰۰ تا ۲ بصورت نزولی در خروجی نمایش می دهد.
 • برنامهای بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت کند سپس بزرگترین آنها را پیدا و در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که اعداد ۲۰ تا ۵۰ را به صورت معکوس در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت کند، تعداد اعداد زوج و فرد را شمارش و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه و در خروجی نمایش دهد؟
 • برنامهای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند، سپس مجموع مضارب ۵ کمتر از n را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.
 • برنامهای بنویسید که زمان را بر حسب ثانیه از ورودی دریافت کند و معین کند چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه است؟
 • اعداد زوج دو رقمی را یکی یکی محاسبه و در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را به عنوان ورودی دریافت کند و اعداد فرد کوچکتر یا مساوی عدد n را محاسبه و چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را از ورودی دریافت و مقسومعلیههای آن را در خروجی چاپ کند.
 • n را از ورودی دریافت کند و سپس مجموع مقسوم علیههای و تعداد مقسوم علیه های عدد n را در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و معین کند این عدد تام است یا نیست؟ توضیح: عدد طبیعی n را تام یا کامل میگوییم هر گاه مجموع مقسومعلیههای کوچکتر از عدد n، با خود عدد n برابر باشد. به عنوان مثال عدد ۶ تام است.

۶={۱, ۲, ۳, ۶}

۶=۱+۲+۳

 • n را گرفته معین کند اول هست یا نیست؟

توضیح: عددی اول است که به جز یک و خودش بر عددی دیگر بخشپذیر نباشد. مثلاً اعداد ۳، ۵، ۷ و ۱۳ اعدادی اول هستند.

 • برنامهای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند. توضیح: فاکتوریل یک عدد از رابطه زیر بدست میآید.

n!= n*(n-1)*(n-2)* … *۲*۱

۶!=۶*۵*۴*۳*۲*۱=۷۲۰

 • N را از ورودی دریافت و تعداد ارقام و نیز مجموع ارقام آن را

محاسبه و چاپ کند.

 • برنامهای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت M و N را دریافت و بزرگترین مقسومعلیه مشترک آنها را محاسبه و چاپ کند.
 • عددی از ورودی دریافت کند، صفرهای عدد را حذف نموده و حاصل را درخروجی چاپ کند. توضیح: مثلاٌ اگر عدد ۱۰۲۰۵۴ از ورودی دریافت شود در خروجی عدد ۱۲۵۴ چاپ شود.

برنامهای بنویسید که عدد n را دریافت کند سپس مقلوب آن را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

 • توضیح: مقلوب یک عدد از برعکس کردن آن عدد بدست میآید، مثلا اگر ۳۶۹ از ورودی دریافت شود مقلوب آن ۹۶۳ باید در خروجی چاپ شود.
 • x و nرا از ورودی دریافت کند، سپس حاصل x به توانn  را محاسبه و درخروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که کلیه اعداد دو رقمی را که از ارقام فرد تشکیل شدهاند را در خروجی چاپ کند.
 • برنامهای بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامشان بخشپذیرند را زیر هم نمایش دهد.